VIOS Bouwgroep is gevestigd in Utrecht, Amsterdam, Houten en Arnhem. Een veelzijdige onderneming met ruim 160 medewerkers. Wij renoveren, onderhouden, restaureren monumenten, realiseren nieuwbouwprojecten en voeren voor een verscheidenheid aan professionele opdrachtgevers het dagelijks onderhoud uit. Open en interactief samenwerken is voor ons de sleutel om de doelstellingen en ambities van onze opdrachtgevers te kunnen vertalen in oplossingen op maat en projecten met glans. 

Beleidsverklaring Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid & Milieu


Beleidsverklaring Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid & Milieu

VIOS Bouwgroep B.V. is een familiebedrijf en wij bouwen al sinds 1934. Onder ons handelsmerk ‘Samen bouwen met VIOS’ zijn we gegroeid tot de onderneming die we nu zijn: een financieel gezonde en ambitieuze organisatie. VIOS Bouwgroep B.V. bestaat uit: VIOS Bouw Utrecht B.V., met nevenvestigingen in Arnhem en Houten, en VIOS Bouw Amsterdam B.V..

Het beleid van VIOS Bouwgroep B.V. is gericht op de continuïteit van onze onderneming als een winstgevende organisatie, die bouwt aan een duurzame leefomgeving. Om tot een evenwichtige verdeling van deze beleidsaspecten te komen ondernemen wij vanuit de verwachtingen van de belanghebbenden. Op basis van Resultaatgericht Samenwerken (RGS) met onze ketenpartners streven wij naar het ontzorgen van opdrachtgevers door beheersing van onderhouds- en renovatieprestaties en een nauwe samenwerking met andere kennisgebieden. Daarbij handelen wij, in overeenstemming met de (inter)nationale– en eigen gedragsnormen alsmede geldende wet- en regelgeving, zowel ethisch als transparant.
Op deze manier wordt onder het devies ‘Samen bouwen met VIOS’ op verantwoorde wijze gestreefd naar het bieden van een maatschappelijke meerwaarde ten behoeve van de aspecten mens (people), milieu (planet) en markt (profit).

Onze werkwijze ten aanzien van duurzaamheid is drieledig:
    • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de mogelijkheden ten aanzien van duurzaamheid in het voortraject;
    • Het gezamenlijk verantwoord realiseren van de projecten;
    • Het tevreden stellen van de opdrachtgever en gebruikers middels toetsing van de geleverde prestaties van zowel eigen medewerkers, onderaannemers en leveranciers.

Daarbij:
a. conformeren wij ons aan de 7 principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zoals deze zijn vastgelegd in de ISO 26000 Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties:
    1. Wij leggen rekenschap af over de effecten van onze besluiten en activiteiten op de maatschappij, het milieu en de economie, belangrijke negatieve effecten in het bijzonder;
    2. Wij zijn transparant met betrekking tot onze activiteiten die effect kunnen hebben op onze stakeholders, de maatschappij, de economie en het milieu;
    3. Wij bevorderen, daar waar mogelijk, ethisch gedrag;
    4. Wij respecteren de belangen van onze stakeholders;
    5. Wij respecteren de rechtsorde;
    6. Wij respecteren internationale gedragsnormen;
    7. Wij respecteren de mensenrechten.

b. zijn onze bedrijfsactiviteiten er op gericht de nadelige effecten op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) middels een VCA** gecertificeerde veilige werkwijze én ISO 14001 en FSC gecertificeerd milieumanagementsysteem, tot een minimum te beperken, afgemeten naar de stand der techniek en vanuit de geldende wet- en regelgeving.

De nadruk voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu ligt op het toewerken naar:
    1. Het voorkomen van persoonlijk letsel;
    2. De zorg voor veiligheid van derden;
    3. Het voorkomen van materiële en milieuschade;
    4. Streven naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu;
    5. Streven naar vermindering van afval en het bevorderen van hergebruik van reststoffen;
    6. Streven naar vermindering dan wel beëindiging van emissies die het milieu belasten.
    7. Het zoveel mogelijk toepassen van duurzame houtsoorten.

c. zijn de behoeften van onze opdrachtgevers ten aanzien van kwaliteit in de breedste zin van het woord leidend.

Om zo goed mogelijk aan deze behoeften tegemoet te komen werken wij volgens ISO 9001 gecertificeerde procedures. Daarbij wordt onze werkwijze zowel regelmatig getoetst, als daar waar, nodig verder geoptimaliseerd, met als doel:
    1. Een efficiënte communicatie en samenwerking;
    2. Het toewerken naar een optimale klanttevredenheid;
    3. Waarborging en optimalisatie van de kwaliteit ten aanzien van zowel de eigen organisatie als hetgeen wordt gebouwd.

VIOS Bouwgroep B.V. streeft continu naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Hiertoe worden diverse middelen ingezet, zoals: het uitvoeren van werkplekinspecties, het verzorgen van toolboxmeetings, het meten van klanttevredenheid en het geven van project-specifieke instructies bij risicovolle werken en projecten. Middels het uitvoeren van toolboxmeetings, werkinstructies en overleggen wordt het KAM-beleid verspreid binnen de organisatie. Bij de uitvoering van het beleid wordt de organisatie door een erkende Arbodienst én een externe Veiligheidskundige ondersteund.

De beleidsverklaring wordt minimaal eens per 3 jaar geëvalueerd. Naast de eisen vanuit normen en wetgeving wordt het KAM beleid mede gebaseerd op de Risico-inventarisatie en –evaluatie, markteisen en interne evaluaties. Dit wordt nader uitgewerkt in jaarlijkse doelstellingen, die opgenomen zijn in het taakstellend KAM-plan. Deze doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd in de directiebeoordeling.

Iedere medewerker heeft bij het omschreven beleid een eigen verantwoordelijkheid. Dit vereist een goede samenwerking en een voortdurende inzet en betrokkenheid van ons allemaal. Hierbij vervult het management een voorbeeldfunctie. Alle medewerkers van VIOS Bouwgroep B.V. zijn bekend met het beleid en dragen dit uit en ondersteunen het beleid. Van onze onderaannemers en leveranciers wordt verwacht zich te conformeren aan bovenstaand beleid en hierin aantoonbaar een zo groot mogelijke bijdrage te leveren.

Deze beleidsverklaring is een openbaar document en is op de bedrijfswebsite gepubliceerd voor belanghebbenden.

Utrecht, 1 februari 2019

VIOS Bouwgroep BV

A.C. Verkaik
Algemeen directeur


vios bouwgroep bv | californiedreef 28 - 32 | 3565 bm utrecht | t 030 262 78 72 | info@vios-bouw.nl

© Vios Bouwgroep BV   Disclaimer