VIOS Bouwgroep is gevestigd in Utrecht, Amsterdam, Houten en Arnhem. Een veelzijdige onderneming met ruim 160 medewerkers. Wij renoveren, onderhouden, restaureren monumenten, realiseren nieuwbouwprojecten en voeren voor een verscheidenheid aan professionele opdrachtgevers het dagelijks onderhoud uit. Open en interactief samenwerken is voor ons de sleutel om de doelstellingen en ambities van onze opdrachtgevers te kunnen vertalen in oplossingen op maat en projecten met glans. 

Milieubeleidsverklaring VIOS Bouwgroep B.V.


Milieubeleidsverklaring VIOS Bouwgroep B.V.

Continu verbeteren
VIOS Bouwgroep B.V. ziet het milieubeleid - evenals de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn - als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering, dat gericht is op een continue verbetering van de milieuprestatie. Hierbij zal VIOS Bouwgroep B.V. zich inspannen om de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten (kunnen) veroorzaken zoveel mogelijk worden voorkomen, dan wel beperkt.

Wet- en regelgeving
De Wet Milieubeheer (milieuvergunning), de bouwvergunningen t.b.v. de bouwplaatsen, zijn voor VIOS Bouwgroep B.V. de huidige belangrijkste wetgevende regelingen om aan te voldoen. Verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd en activiteiten overeen gekomen om aantoonbaar te maken dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt nageleefd.
VIOS Bouwgroep B.V. doet echter waar mogelijk méér dan wettelijk verplicht is, indien de inspanning in gezonde relatie staat tot het resultaat. Daarbij zullen vooral de milieumaatregelen die óók een positief effect sorteren op gebieden als veiligheid, gezondheid, welzijn, kwaliteit en efficiëntie prioriteit krijgen.

Reduceren van de milieubelasting
Alle bedrijfsactiviteiten van VIOS Bouwgroep B.V. hebben een effect op het milieu. Deze effecten worden getracht zo laag mogelijk te houden door het treffen van preventieve maatregelen dan wel beperkende maatregelen, zowel organisatorisch als uitvoerend. Van leveranciers en onderaannemers verwacht VIOS Bouwgroep B.V. dat zij zich inspannen om hun milieueffect zo laag mogelijk te houden. Leveranciers en onderaannemers dienen dit, voor zover mogelijk, aan te tonen.

VIOS Bouwgroep BV tracht:
- Een verantwoord gebruik te maken van de benodigde materialen, grondstoffen en hulpstoffen.
- Daar waar nodig te kiezen voor andere materialen waarvan de eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastend zijn.
- Verantwoord om te gaan met de onmogelijk te vermijden gevaarlijke stoffen.
- Bewust beheer en inperking van afvalstromen.

Milieumanagementsysteem
Om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan dit milieubeleid, wordt gewerkt volgens een milieumanagementsysteem dat voldoet aan de internationale norm ISO 14001 en de FSC Chain-of-Custody.
De directie van VIOS Bouwgroep B.V. stelt zich eindverantwoordelijk voor het milieubeleid. Binnen de organisatie wordt zorg gedragen voor de vereiste voorlichting aan medewerkers. Ook wordt deelname aan noodzakelijke opleidingen ondersteund en aangemoedigd. De medewerkers van VIOS Bouwgroep B.V. ondersteunen dit milieubeleid en zijn zich van hun verantwoordelijkheid in het realiseren daarvan terdege bewust.

Deze milieubeleidsverklaring is een openbaar document en beschikbaar voor
belanghebbenden.

VIOS Bouwgroep B.V.
Ir. Aart Verkaik
Algemeen Directeur
september 2017


vios bouwgroep bv | californiedreef 28 - 32 | 3565 bm utrecht | t 030 262 78 72 | info@vios-bouw.nl

© Vios Bouwgroep BV   Disclaimer